Apex NetworkAPEX là cơ sở hạ tầng blockchain cho các ứng dụng tiêu dùng thế hệ tiếp theo, giúp giải quyết và tối ưu hóa các vấn đề đương nhiệm trong tương tác internet và B2C của người tiêu dùng. APEX cung cấp một giải pháp blockchain doanh nghiệp để tạo nhanh các dApps tùy chỉnh với sự riêng tư tăng lên và quyền sở hữu dữ liệu, tính tương tác của trải nghiệm người tiêu dùng và kết nối giá trị.

Xem thêm tại: https://www.apexnetwork.io/en/about/index.html

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market