EndorsitEndorsit là một hệ sinh thái nội dung đầy đủ thuộc về tương lai, Endorsit Chain là một chuỗi công khai thích nghi với lĩnh vực nội dung đầy đủ. Ứng dụng Endorsit là một kho bạc thực sự tổng hợp ảnh hưởng của mọi người về mọi mặt, cho phép các nhà sản xuất nội dung, người tiêu dùng, nhà truyền thông và nhà đầu tư trên khắp thế giới tham gia và thu được lợi nhuận tương ứng hoàn toàn khác với các nền tảng Internet truyền thống.

Xem thêm tại: https://www.zanwo.com/en/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market