Magic Cube CoinMC là một hợp đồng thông minh dựa trên blockchain và hệ sinh thái giải trí phi tập trung. Bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển trò chơi sử dụng hợp đồng thông minh để marketing những tính năng cốt lõi cho trò chơi của họ, IGO (Cung cấp trò chơi ban đầu). Giải quyết khó khăn trong việc duy trì sự phát triển của cộng đồng trò chơi và hạn chế thương mại công nghiệp.

Xem thêm tại: https://medium.com/@magiccube515

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market