Master Contract Token

Master Contract Token MCT - Neo

Master Contract Token (MCT) là một loại token duy nhất, dự định là token tiện ích chung cho toàn bộ hệ sinh thái Neo. 

Tìm hiểu thêm về MCT tại: https://splyse.tech/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market