NEO

<script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-chart-widget.js"></script>

<coingecko-coin-price-chart-widget currency="usd" coin-id="neo" locale="en" height="300"></coingecko-coin-price-chart-widget>

Bài viết liên quan
Neo Foundation Thông báo kế hoạch tài chính năm 2020
Gần đây, Neo Foundation đã hoàn thành đánh giá tài chính cho năm tài chính 2019 và sẽ sớm công bố báo cáo tài chính hàng năm để thông báo chi tiết việc sử dụng vốn vào năm 2019 cho cộng đồng.

2020-03-25

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market