nOS

nOS - dự án trên Neo

nOS là một hệ điều hành ảo cho phép bạn kết nối với Internet mở được hỗ trợ Blockchain.

Tìm hiểu thêm về nOS tại: https://nos.io/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market