SDUSD

Alchemint SDUSD - hệ sinh thái Neo

SDUSD của Alchemint là stablecoin dựa trên tài sản thế chấp, và là stablecoin đầu tiên trên blockchain NEO. Người dùng trong nền tảng Alchemint có thể sử dụng hệ thống hợp đồng thông minh và oracle để phát hành SDUSD, tỷ lệ 1: 1 với USD bằng cách thế chấp tiền điện tử NEO. SDUSD là một stablecoin phi tập trung, do đó nó sẽ không gặp các vấn đề mà các stablecoin tập trung gặp phải.

SDUSD cung cấp tùy chọn mới cho chủ sở hữu NEO, có nghĩa là mọi người có thể sử dụng nền tảng Alchemint, thế chấp NEO của họ để phát hành SDUSD. Mọi người có thể giao dịch SDUSD với các loại tiền điện tử khác hoặc trao đổi SDUSD lấy tiền tệ pháp định.

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market