THEKEYTHEKEY là một hệ sinh thái phi tập trung của một công cụ xác minh danh tính, sử dụng Big-data quốc tế và Blockchain.

Đội ngũ dự án THEKEY hiện đang phát triển một công cụ xác minh nhận dạng (IDV) với nhận dạng đa chiều động dựa trên blockchain (BDMI) bằng cách sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) được ủy quyền bởi các cơ quan chính phủ. THEKEY là một hệ sinh thái phân cấp nhận dạng bằng cách sử dụng big data và blockchain quốc gia.

Chi tiết: https://www.thekey.vip/#/homePage

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market